W celu zapewnienia łatwości i wygody świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz usprawnienia funkcjonowania serwisu iSpanie.pl, stosujemy technologie plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były instalowane na twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Rozumiem

iSpanie.pl

§1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony oraz ochrony prywatności danych osobowych użytkowników znajdującego się pod adresem www.ispanie.pl
2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze strony.
Brak akceptacji treści niniejszego regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony.
3. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  a) kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
  c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
  d) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).
4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  a) Administrator – Firma Erix.pl z siedzibą w Smolcu, przy ul. Ogrodowej 34, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: PL8961299257,
REGON: 021984365, zarejestrowanym w Kątach Wrocławskich, właściciel bazy noclegowej www.ispanie.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług drogą elektroniczną.
  b) Serwis – serwis internetowy dalej zwany strona internetowa, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.ispanie.pl prowadzony i stanowiący własność Administratora.
  c) Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna (Firma), korzystająca z serwisu.
  d) Dane osobowe – zestaw niezbędnych danych użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia usług drogą elektroniczną.
  e) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagało określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
  f) Partner Serwisu - podmiot sprzedający swoje usługi na stronach serwisu.
  g) Strony – Administrator i Użytkownik.
  h) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
5. Opublikowane na naszym serwisie oferty noclegów należy zweryfikować indywidualnie , a podane w nich kwoty mogą być cenami orientacyjnymi i wszelkie żale i spory należy załatwiać bezpośrednio z reklamodawcą (Partnerem).
6. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.


§2. Warunki korzystania z serwisu.
1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji, z wyjątkiem aktywacji usługi reklamy przez Partnera.
2. Korzystający z serwisu użytkownik powinien w szczególności:
  a) nie powodować jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz do korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.
3. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności działań utrudniających lub destabilizujących działanie serwisu, administrator jest uprawniony do zgłoszenia przedmiotowego działania właściwym organom.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administrator uprawniony jest do zamieszczenia na stronach serwisu reklam lub odnośników (linków) do innych stron internetowych.
6. Podstawą publikacji usług na stronach serwisu jest umowa zawarta pomiędzy partnerem serwisu a administratorem.


§3. Postanowienia i obowiązki Partnera.
1. Zabrania się publikującym w naszych serwisie zamieszczania wszelkich materiałów zawierających groźbę, zniesławienie, oszczerstwo, materiałów pornograficznych, nazistowskich, materiałów naruszających prawo autorskie lub innych materiałów naruszających jakiekolwiek prawo.
2. Partner zobowiązany jest do zachowania poufności danych swojego konta, w tym loginu i hasła oraz innych danych, jak i za wszelkie działania prowadzone w ramach konta. Rejestracja, a w niektórych przypadkach także abonament, związane są ściśle z osobą, firmą lub instytucją zakładającą konto. W przypadku ujawnienia innym użytkownikom loginu użytkownika, hasła lub innych danych konta, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia takiego konta bez uprzedniego powiadomienia. Kiedy sytuacja taka dotyczy konta objętego opłatami lub abonamentem, to jego usunięcie nie będzie wiązało się ze zwrotem wniesionych opłat i może wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z niedozwolonym działaniem użytkownika.


§4. Postanowienia i obowiązki Administratora.
1. Rejestracja wszystkich Partnerów odbywa się przez formularz znajdujący się na stronie WWW (http://www.ispanie.pl/dodaj.html). Wpisy do bazy danych są tworzone automatycznie na okres próbny wynoszący 90 dni po odesłaniu formularza. Wpis jest ogólnodostępny po zatwierdzeniu jego prawidłowości przez Administratora.
2. Zastrzegamy sobie pełne prawo do dowlolnej modyfikacji informacji publikowanych na stronach naszych serwisów a także usunięcia dowolnych informacji według własnego uznania oraz do całkowitej odmowy publikacji nadesłanych materiałów.
3. Administrator zobowiązuje się do zatwierdzenia wpisu i wysłania Klientowi kopii regulaminu oraz faktury pro forma za zamówione usługi, nie później niż na 7 dni roboczych przed ukończeniem darmowej emisji reklamy.
4. Jeżeli w okresie próbnym Administrator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty to ważność wpisu przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego, licząc od daty końca oferty próbnej.
5. Nie oferujemy możliwości skrócenia żadnego z typów abonamentu, ani możliwości zamiany na jakikolwiek inny typ abonamentu lub jakiejkolwiek formy zamiany na inną usługę lub produkt.
6. 21 dni przed upływem abonamentu Administrator wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie zaksięguje wpłaty, wpis zostaje zablokowany. Gdy Aministrator otrzyma potwierdzenie wpłaty należności następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usługi przedłużenie ważności o długość opłaconego okresu abonamentowego. W przeciwnym wypadku administrator może całkowicie wykasować dane Reklamodawcy z serwisu.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).


§5. Ochrona danych osobowych.
1. Administrator, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Partnerów niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności:
  - adresu IP,
  - imienia i nazwiska,
  - adresu poczty elektronicznej,
  - miejscowości,kodu pocztowego, nazwy ulicy
  - numeru telefonu.
2. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Partnerów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Partnerów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
3. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Partnerów w celu:
  a) przesyłania informacji zgodnie z pkt. 4.3, 4.6 oraz pkt. 5.
  b) zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem a administratorem,


§6. Otrzymywanie Informacji handlowych.
1. Przesyłanie informacji handlowych przez administratora jest bezpłatne.
2. Przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez administratora następuje wyłącznie na zamówienia użytkownika.
3. W celu otrzymywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej użytkownik powinien:
  a) dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie serwisu swojego adresu poczty elektronicznej, ewentualnie innych danych.
  b) wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z oświadczeniem znajdującym się pod formularzem elektronicznym dostępnym na stronie serwisu.
  c) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
4. Partner może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres administratora lub poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści informacji handlowych (stopka).
Z chwilą otrzymania oświadczenia o wycofaniu zgody administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Partnera informacji handlowych. Partner może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia otrzymywania informacji handlowych.
5. Administrator oświadcza, że adres poczty elektronicznej Partnera nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.


§7. Pliki Cookies.
1. Administrator uprawniony jest do używania plików Cookies.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odwiedzając strony serwisu na jego komputerze mogą zostać zapisane przez serwer pliki Cookies, chyba że użytkownik ograniczy lub zablokuje dostęp plików Cookies do swojego komputera. W celu uniknięcia wątpliwości, administrator informuje, że ograniczenie lub zablokowanie plików Cookies może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji serwisu.
3. Plik Cookie mogą zawierać nazwę domeny, z której pochodzi, „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
4. Informacje zbierane za pomocą plików Cookies pomagają dostosowywać serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników.
5. Administrator informuje, że pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla komputerów lub urządzeń użytkownika.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w reklamach zamieszczanych na stronach serwisu mogą być wykorzystywane pliki Cookies podmiotów trzecich, umożliwiające partnerowi serwisu analizę skuteczności kampanii reklamowej. Niniejszy regulamin nie reguluje zasad wykorzystania plików Cookies przez partnerów serwisu.


§8. Reklamacje.
1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej funkcjonowania serwisu.
2. Reklamacja powinna być złożona na adres administratora.
3. W reklamacji użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania użytkownik oczekuje od administratora.
4. Administrator rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. W razie uwzględnienia reklamacji administrator dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.


§9. Wyłączenie odpowiedzialności.
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu zaistniałe z przyczyn siły wyższej.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść usług, które zostały zamieszczone na stronach serwisu przez partnerów.
3. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których administrator przetwarza podane przez użytkowników dane osobowe w sposób określony w niniejszym regulaminie.


§10. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej umożliwiającej nieodpłatne pozyskania, odtwarzanie i utrwalenie jego treści na stronie www.ispanie.pl.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie serwisu.
4. Faktura VAT pro forma jest ofertą handlową i nie stanowi faktury VAT w rozumiemiu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw z 2004r. nr 54, poz 535).
5. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z serwisu ispanie.pl do Partnera będą kierowane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
6. Wszelkie informacje o naruszeniach przez klientów niniejszego regulaminu należy kierować do Administratora poprzez formularz kontaktowy.


Wszelkie prawa zastrzeżone. 2006 - 2023 iSpanie.pl